Consell d’Eivissa

El Consell Insular d’Eivissa és la institució de govern de l’illa d’Eivissa, una administració local i autonòmica propera a la ciutadania, que té atribuïdes, entre d’altres, les competències en matèria de: cooperació jurídica i d’assistència econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió; urbanisme i habitabilitat; ordenació del territori; patrimoni monumental històric i cultural; desenvolupament de les empreses artesanes; activitats classificades (espectacles públics i activitats recreatives); caça i pesca fluvial; esports, oci i promoció turística; serveis socials i atenció a persones dependents o en situació d’exclusió social; medi ambient i gestió de residus.

SO, WHAT DO YOU THINK?

JOIN OUR COMMUNITY